fbpx

תקנון

חברת פראנה.מאמא- גילי שני ח.פ. 203075098 (להלן: "החברה" ו/או "בעלת האתר") מברכת אתכן על התצטרפותכן לפלטפורמת Prana.mama(להלן "הפלטפורמה") ו/או בעמודי הפייסבוק של "פראנה.מאמא- גילי שני" (להלן יחדיו לרבות הפלטפורמה): "האתר") ועל הצטרפותכן לתכנית או תוכניות המפורטות בנספח א' (להלן: "התכנית").
 
כדי שנוכל לתת לכן שירות מקצועי ויעיל, אנא קראו בתשומת לב ובעיון את התקנון, אישור על הרשמתכן לתכנית כמוהו כאישורכן לתקנון זה ולתוכנו. 
 
1.תנאים כלליים
1.1. האמור בתקנון מצוין בלשון נקבה אך פונה לכל המינים.
 
1.2. המשתמשת באתר מצהירה ומאשרת בזאת את תנאי השימוש באתר כדלקמן, כתנאי להמשך השימוש:
 
1.3 המשתמשת מצהירה בזה כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל עליה כתנאי לשימוש באתר 'פראנא.מאמא – גילי שני' ולשירותים הניתנים באמצעות האתר וכן בכל מדיה ו/או אפליקציה ו/או מכשיר שעליו מופיע האתר.
1.4. השימוש באתר מעיד כי את מאשרת את תנאי השימוש שלהלן. ואלה חלים ללא תנאי, כל משתמשת ו/או מבקרת באתר ("המשתמשים ו/או "הנרשם" בהתאמה) עם כניסתו לאתר וקריאת הוראות ותנאים אלה בעיון. 
1.5. הנך מתבקשת לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. ככל שאינך מסכימה לתנאי השימוש באתר, אינך רשאית לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים.
1.6. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
1.7. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. כמו כן, החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה. על כן מוסכם על כל משתמש/ים כי לא תהיה לו/להם כל טענה, תביעה או דרישה באופן ישיר או עקיף כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מהאמור בסעיף זה. 
1.8. בכל מקרה של סתירה ו/או  אי התאמה בין התקנון לביל כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
1.9. כל התמונות ו/או הסרטונים באתר מיועדים להמחשה בלבד וחלקם מתארים חוויה אישית של לקוחות  ו/או משתמשים אחרים ואין בהם להוות המלצה אישית מותאמת ו/או רפואית. 
1.10. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין ליחס להן משמעות פרשנית. 
1.11. הנרשמת מתחייבת לקיים ולמלא אחר הוראות ותקנוני החברה כפי שיתעדכנו ויתפרסמו מעת לעת. החברה רשאית לעדכן ולשנות את התקנון ותנאיו, מכל סיבה שהיא ומעת לעת. 
1.12. מובהר למען הסר ספק כי ההשתתפות בתכנית מותנית בהסדרת התמורה בגין התכנית במלואה. הנרשמת מתחייבת להסדיר את התמורה ואת תנאי התשלום במועד ההרשמה לתכנית. 
1.13. ההרשמה מתבצעת באמצעות התאר ו/או בכל אמצעי אחר עליו תודיע החברה מעת לעת. 
 2. תכני האתר
שימוש בתכנים ובשירותים המופיעים באתר הינם על אחריות המשתמשת. המידע המופיע באתר הינו בגדר המלצה. 'פראנה.מאמא- גילי שני', אינה אחראית לתוצאות ישירות ו/או עקיפות – של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.
הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמשת. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמשת אינה רשאית להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר/התכנית לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של 'פראנה.מאמא- גילי שני' לכך בכתב ומראש.
 
3. קניין רוחני
מלוא זכויות הקניין הרוחני לרבות בסימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר- הינו של 'פראנה.מאמא- גילי שני' בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר, להציג, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר בלא קבלת הסכמתה בכתב של 'פראנה.מאמא- גילי שני'.
 
4. רכישת קורסים באתר-
רכישת קורסים תתבצע לאחר הזנת פרטים אישיים וקבלת שם משתמש וסיסמא. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל צד שלישי. אם מצא המשתמש כי חשבונו נפרץ ידווח על כך מיידית ל 'פראנה.מאמא- גילי שני' למייל prana.mama@gili-shani.com
על המשתמש לדאוג לחיבור מתאים לרשת האינטרנט, שיאפשר צפיה רציפה ובלתי מופרעת בתוכן הקורס, אשר ישודר על גבי רשת האינטרנט.
תכני הקורסים שיוצגו באתר הינם בבעלות 'פראנה.מאמא- גילי שני' בלבד, ובכל מקרה לא ניתנת למשתמש כל זכות בתכנים, מלבד הזכות לצפיה אישית, שאינה מסחרית.
לא ניתן להתחבר לקורס ממספר מחשבים/ כתובות IP שונות אחרת הגישה לקורס תיחסם באופן מיידי.
 
5. הטבות
לא ניתן לאחד בין ההטבות ואין כפל הטבות/ מבצעים. 
6. מדיניות ביטולים
ביטול עסקה ושירות והחזרת מוצרים תיעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן – התשמ”א 1981, כפי שיתעדכן מעת לעת וכן בהתאם לתקנות שיוצאו על פיו (להלן : “החוק”).
משתמשת שרכשה את הקורס הדיגיטלי, לא תוכל לבטלו אלא רק בהתאם להוראות החוק בתוך 14 יום מהרכישה בלבד. 
המשתמשת מאשרת בזאת קבלת חשבוניות אשר יופקו עבורה בקשר עם הקורס, לכתובת הדואר האלקטרוני שנרשם וזאת במקום משלוח חשבוניות מודפסות בדואר.
המשתמש מאשר ל'פראנה.מאמא- גילי שני' לשלוח אליו באמצעות המייל הודעות ותכתובות רלוונטיות לקורס שאליו נרשם.
7. הגבלת אחריות
'פראנה.מאמא- גילי שני' לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו. 
 
8. תוקף הקורס
ללא הגבלת צפיות לתקופת המנוי – 70 ימים מעת הרכישה.
9. דרכים לצפייה בקורס ומתי תיתכן חסימה
במידה וקיימת אפשרות במחשב- תמיד מומלץ. גם הקורס ברור יותר וגם אין את בעיות החסימה כמו שיש בטלפון הנייד
במידה וכן מתחברים מהנייד אז להקפיד על 4 הדברים הבאים:
1. רק מהבית.
2. להתחבר ל WIFI בבית.
3. מאותו דפדפן כל הזמן (כרום/ אקספלורר/ ספארי וכו).
4. ניתן להתחבר עם עד 2 מכשירים שונים קבועים (מתוכם נייד אחד בלבד).
 
10. מדיניות הפרטיות
של האתר, המתפרסמת באתר, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
 
11. יצירת קשר
בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר, וכן לצורך מסירת הודעה לגבי זכויות יוצרים, ניתן לפנות אל כתובת דוא”ל: prana.mama@gili-shani.com או בוואטסאפ בטלפון 0547806991- כל פנייה תטופל תוך שישה ימי עסקים. 'פראנה.מאמא- גילי שני' תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות שישלחו אל דוא”ל זה לעיל מוקדם ככל האפשר. אם מצאת בתכנים הנמצאים באתר או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות תנאי השימוש הינך מתבקשת להודיע לנו על כך.
 
12. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
על תקנון זה וכן על הוראות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון נקבה, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 
 
13. במידה ומימשתן קופון שמיועד לקהל מסוים שאינכן נמנות עימו, יחוייב ההפרש עד לגובה המחיר המוצג באותו הזמן, ללא צורך באישורכן. 
 
 
 
מעודכן לחודש יולי 2024

'פראנה.מאמא' חופשיה מסטרס, בשיטת הנשימה הקינטית | prana.mama@gili-shani.com

כל הזכויות שמורות לפראנה.מאמא ©2024